24 març 2020

L’Holocràcia, un sistema d’organització en pràctica a La Veïnal

L’holocràcia considera que l’èxit de les organitzacions depèn també de la seva capacitat per satisfer les necessitats de les persones que les formen, com ara la seguretat, la pertinença, la connexió, el reconeixement o l’autorealització. L’efectivitat en els projectes regits per la holocràcia es basa en tres elements que la determinen:

1. Resultats: Complir el seu propòsit, assolir els seus objectius, aconseguir resultats.

2. Persones: Satisfer importants necessitats personals dels seus membres.

3.Processos: Comptar amb processos i estructures adequades per mantenir la seva integritat, adaptant-les favorablement a un entorn canviant i absorbint  i aprenent de les pertorbacions internes i externes a què està sotmesa.

En aquest sentit, i seguint la lògica de la holocràcia, la Veïnal identifica cinc funcions bàsiques a cobrir:

• Comunitat: Es parteix de la idea que tota organització necessita persones i recursos (coneixements, recursos materials i financers) per crear una estructura que li permeti aconseguir els seus objectius. Normalment, es considera important conservar i millorar els recursos materials i financers, però en el model holocràtic que es proposa, és clau donar suport a les persones i ajudar-les en els seus processos d’adaptació i aprenentatge.

• Producció: Es produeixen continguts, serveis, idees, propostes, etc. Que tenen valor per a la comunitat en què s’opera i que estan alineats amb la visió i missió del projecte. Així, es proposa una producció alineada amb la visió, amb una bona planificació, una millor execució i un adequat sistema d’avaluació.

• Comunicació: Es dona a conèixer la proposta de valor. Es crea una imatge, una identitat diferenciada per fer-se visible en els diferents contextos en els quals es treballa.

• Administració: Consisteix en assegurar que els recursos que es necessita estan disponibles en els llocs i moments oportuns, i que els béns produïts s’entreguen en els terminis i llocs establerts. Això inclou, entre altres tasques, gestió de compres i vendes, registre, comptabilitat i finances, etc.

•Qualitat i Innovació: S’avaluen els resultats i el processos, es modifiquen processos ineficients i estructures obsoletes sempre que sigui necessari, aprenent de les experiències passades i creant nous processos i productes.

Aquestes funcions són el motiu de les principals àrees de treball en l’organització holocràtica, on cadascuna d’aquestes funcions és encomanada a un holó funcional, entès com una comissió. Aquestes comandes las fa un holó de coordinació del qual formen part alguns membres de cada holó funcional.

La manera com hem aterrat l’holocràcia al projecte de La Veïnal, tenint en compte la quantitat de persones dels 9 col·lectius que en formem part (La Mosca, UbuTv, Paso a paso, Neokinok, Càmeres i Acció, El Parlante, Teleduca, Quepo i Fora de Quadre), ha estat una distribució per arrencar la governança amb tres holons. D’aquesta manera hem pogut comptar amb unes 3-4 persones per cada holó.

Holó Comunitat: Té la funció de vetllar per la cura de la comunitat i els processos comunitaris. Inclou l’Holó de Comunicació ja que la comunicació l’estem treballant des d’una perspectiva comunitària.

Holó Producció: Té la funció de tirar endavant les tasques més productives: Produir els vídeos, organitzar i gestionar les trobades (espais i necessitats), nodrir el web, etc. A producció s’inclou l’holó d’innovació.

Holó Administració: S’encarrega dels aspectes més administratius i de la gestió econòmica del projecte.

Per tal que la informació flueixi entre tots els holons, existeix l’Holó Coordinació on van dos representants de cada holó. Un porta els temes de l’holó cap a la coordinació i l’altre porta els temes de la coordinació cap l’holó, garantint així un flux en totes direccions de tots els temes que es treballen i preocupen pel bon desenvolupament de projecte.

Finalment, tenim l’Holó Base, que és la suma de tots els holons a on estem totes representades, fent ús del plenari com a espai de trobada de totes les persones que formem part dels diferents holons i de la xarxa del projecte.

Funcions dels holons

Entre altres activitats, un holó ha de definir la seva visió, missió i objectius, desenvolupar un pla estratègic, dissenyar processos de treball, avaluar els seus resultats i els seus processos, determinar clarament les funcions i tasques a realitzar, assignar les persones adequades a cada tasca, gestionar els processos d’entrada i sortida dels seus membres, crear un pla de desenvolupament que inclogui la formació continua dels seus membres i la recerca, portar un registre clar i accessible a tots els seus membres (en alguns casos, accessible a tota l’organització) de totes les decisions que es prenen dins de l’holó i de qualsevol altra informació que pugui ser rellevant. Finalment, cada holó és responsable de crear i mantenir un bon ambient de treball i atendre a les necessitats dels seus membres, donar sortida a les emocions i gestionar adequadament diferències i conflictes, i celebrar els seus èxits. El model d’efectivitat grupal, s’aplica igualment a cadascuna de les seves parts o holons. D’acord amb aquest model, l’efectivitat d’un holó dependrà de la seva capacitat per engegar processos capaços tant d’aconseguir resultats com de cuidar les persones.

Tots els membres del holó participen per igual en els processos d’indagació i presa de decisions relacionats amb pensar la seva activitat d’acord a la seva finalitat i propòsit. Tots els membres poden aportar suggeriments, idees o propostes encaminades tant a millorar la seva organització interna i manera d’operar, com a obrir noves possibilitats d’acció alineades amb la seva visió i missió dins de l’organització. Tots participen en l’elecció de les activitats a realitzar i en la planificació d’aquestes activitats. Donada la seva autonomia, cada holó és responsable de definir la seva missió dins de l’organització i desenvolupar un pla estratègic, amb plans d’acció a curt, mitjà i llarg termini, alineat amb la visió i pla estratègic de l’organització. En ambdues tasques intervenen tots els membres del holó en igualtat de condicions, tant en la fase d’indagació col·lectiva com en la presa de decisions.

El sistema de governança de l’holocràcia

Així com en el model assembleari horitzontal i per consens, el poder es distribueix per igual entre totes, el que el fa més participatiu, en ocasions resulta molt poc operatiu i tampoc necessàriament més inclusiu.

La governança, entesa com a acord implícit o explícit sobre qui decideix què i com es decideix (acord sobre decisions), i qui fa què i amb quin poder, mitjans o recursos compta per fer-ho, és quelcom que ha preocupat l’equip de La Veïnal des del moment de la seva creació. Després d’una primera fase assembleària, i no convençuts del tot amb aquest sistema de funcionament, vam decidir experimentar amb l’organització holocràtica, una forma de governança que tracta de conjugar l’operativitat, la participació i la inclusió.

L’holó específic de coordinació aporta un valor afegit que no trobem en una organització horitzontal, ja que encara que l’assemblea assumeixi el paper coordinador, la seva efectivitat es redueix considerablement quan el nombre de membres és gran. En una organització holocràtica, aquestes dificultats es resolen creant un holó específic de coordinació, format per unes poques persones, representants dels diferents holons. D’aquesta manera, es redueix considerablement la quantitat d’informació que es produeix en grans grups (gran part d’ella redundant i irrellevant), alhora que es manté la diversitat de veus necessària per assegurar que es compta amb tota la informació rellevant.

En una organització holocràtica, tots els membres d’un holó participen per igual tant en els processos d’indagació col·lectiva com en la presa de decisions estratègiques. L’accés a la saviesa col·lectiva requereix participació i diversitat. El mateix es pot dir per al segon nivell, l’organitzatiu. Ningú millor que el propi grup coneix les seves fortaleses i febleses internes i per tant, ningú millor que ells pot decidir sobre com organitzar-se. Per contra, en el nivell operatiu el que es necessita és efectivitat, i això s’aconsegueix amb una bona direcció i amb les persones adequades per realitzar les tasques de manera òptima.

En la presa de decisions, totes les persones participen per igual en les decisions que cauen dins el domini o àmbit d’acció del holó a què pertanyen. D’altra banda, en limitar les decisions a l’àmbit de responsabilitat del holó s’evita el problema de les organitzacions horitzontals, en les que l’assemblea se sol saturar per un excés de informació sense diferenciar.

La gestió de les emocions, un element clau en l’holocràcia

La gestió emocional es converteix en un dels processos més importants d’un grup, almenys des que sabem que només una petita part de la informació que es comparteix és visible pels seus membres. La major part de la informació pertany a la part submergida de l’iceberg, es mou en un nivell que passa desapercebut i al que només s’arriba si el grup és capaç d’indagar en el seu procés secundari. És clau reconèixer el valor informatiu de les emocions i crear, per tant, espais segurs en els quals els membres d’un grup puguin compartir-les sense que suposi un risc per a elles.

L’equip de La Veïnal ens vam aventurar en la pràctica de l’holocràcia, tot i que encara estem en procés d’adaptació i d’experimentar la seva total efectivitat. Algunes qüestions estan funcionant molt bé, d’altres encara falten ajustar-les a les pròpies dinàmiques internes de cada una de les diferents entitats, per tal de fer-les realment útils en la posada en comú. Més d’un cop ens hem paralitzat, d’altres vegades hem trobat alternatives per desencallar processos,. I seguim provant, experimentant, aprenent, equivocant-nos i creixent.

Podeu seguir llegint més s’obre l’organització holocràtica a: https://www.laveinal.cat/lorganitzacio-holocratica/