Objectius del projecte

CONTINGUTS TV PARTICIPATIVA

Objectius

La complexitat del procés de La Veïnal obliga a treballar una multiplicitat d’objectius. Aquests objectius els enmarquem en dos eixos. D’una banda en el projecte de televisió comunitària i fixem els seus objectius als que anomenarem Macroobjectius com una eina de treball cap el que hem de tendir. Per una altra ens enfoquem en el que es pretén fer en el curt plaç i a aquests els tractarem com a objectius de la fase actual del projecte i durant el 2019-20.

També podeu descarregar-vos el dossier del projecte aquí

Macro Objectius estratègics

MOE Macro objectiu principal

És l’objectiu que defineix la televisió. Construir un projecte col·lectiu que obri espai a un relat de contra hegemonia cultural i informativa des d’una perspectiva veïnal i popular que faci visible la multiplicitat de realitats i veus de la ciutat a través la creació d’un mitjà audiovisual amb una lògica comunitària.

Macro Objectius Secundaris:

  1. Crear un canal de TV que contribueixi a generar un nou paradigma comunicatiu i informatiu basat en la participació comunitària, la transversalitat, la col·laboració, la igualtat i el respecte per la diversitat.
  2. Coordinar i treure major profit de tota la producció audiovisual participativa de la ciutat de Barcelona, creant un canal que permeti l’emissió conjunta de la mateixa.
  3. Promoure amb fets el dret a la informació i la llibertat d’expressió de les veïnes de Barcelona.
  4. Facilitar els coneixements, les eines i les tècniques necessàries que possibilitin la creació d’un mitjà amb un discurs polític i social propi per part de les diferents veïnes dels barris de la ciutat.
  5. Posar a l’abast dels moviments socials, les associacions de veïns i la ciutadania en general un espai de creació i emissió de continguts audiovisuals propis.
  6. Garantir que el mitjà audiovisual comunitari es nodreixi amb esdeveniments quotidians i temes rellevants per a les veïnes i la vida del barri (habitatge, transport, sanitat, serveis, diversitat…), informació que sovint és ignorada o tergiversada pels mitjans de comunicació hegemònics.
  7. Fomentar entre les classes populars un ús crític de la televisió convencional perquè a l’hora de desenvolupar els seus propis processos comunicatius tinguin en compte aquesta mirada crítica.
  8. Potenciar la TV comunitària com a mitjà per generar interconnexió entre veïnes de diferents territoris de la ciutat, amb la idea de fomentar el diàleg intergeneracional i estimular la interacció entre tota mena de diversitats.
  9. Contribuir a fer visibles les propostes i alternatives de transformació social.
  10. Desprecaritzar els col·lectius, les  associacions i els/les professionals del vídeo participatiu que porten anys fent feina comunitària, intercultural, d’educomunicació, d’inclusió social, de gènere, de comunicació antirrumors, d’entre altres a la ciutat de Barcelona.

Objectius 2019-20

El següent pas és definir els objectius pels propers anys. Ens enfoquem a definir uns objectius realistes, un que siguem capaços d’aconseguir amb les línies d’actuació plantejades treballant la comunicació del projecte. D’altra banda, tindrem també en compte els objectius de caràcter intangible. Encara que serà necessari determinar objectius tangibles que permetin fixar metes concretes per aquest any. Per tant, dividim els objectius secundaris en tangibles i intangibles.

Mobilització de suport/demanda

Començar a donar a conèixer el projecte per tal d’iniciar la mobilització d’una xarxa de suport de persones i col·lectius, institucions, etc, per tal de que la proposta de TV Comunitària de La Veïnal sigui entesa com una demanda ciutadana.

Consolidació de la comunitat motor del projecte

Obrir el projecte a nous actors que puguin sumar de forma activa als 9 col·lectius i articular de manera viable un model de gestió, treball i governança del projecte coherent amb un sentit comunitari i obert tant de col·lectius com per part de la institució i actors de l’àmbit audiovisual.

Fer públic el projecte

Generar els elements i eines de comunicació pública del projecte que permetin a les comunitats interessades i persones interessades trobar informació i entendre el projecte.

Desenvolupament del projecte de televisió comunitària.

Continuar el procés de definició i disseny del funcionament de la futura Veïnal ampliant la lògica participativa i treballant aspectes encara no desenvolupats. Hi han diversos, apuntem dosque d’aquesta etapa han sortit amb força tot i que entenem que s’han de definir quins s’aborden en aquest 2019:

Marc jurídic públic-comunitari per a projectes culturals

Participar activament en la definició i aprovació d’un marc jurídic per a projectes públic-comunitaris a l’àmbit cultural basat en els models de gestió cívica d’espais que permeti el desenvolupament del projecte de La Veïnal blindant la seva independència i la gestió comunitària davant els possibles canvis a la institució

Model de finançament.

Parlem d’un model de finançament 100% public. Quines vies de finançament pot tenir un projecte d’aquestes característiques. Treballar de forma oberta aquestes questions serà clau per al procés de comunicació del projecte